Strona główna
Imprezeo.pl - Wspominaj imprezy i wakacje
Zarejestruj się. Masz już konto? - zaloguj się.

Regulamin korzystania z portalu

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu oraz ramowe warunki korzystania i funkcjonowania portalu internetowego znajdującego się pod adresem http://www.imprezeo.pl, zwanego dalej Portalem.
2. Każdy Użytkownik, dokonujący rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się treścią niniejszego regulaminu oraz do jego akceptacji.
3. Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§2.
DEFINICJE

W regulaminie zastosowano następujące pojęcia:
1. Administrator – podmiot świadczący usługi dostępu do Portalu i jego funkcji.
2. Konto – miejsce w Portalu przyznawane indywidualnie, dzięki któremu Użytkownik może korzystać z funkcji Portalu oraz zamieszczać treść (swoje dane, zdjęcie, filmy, komentarze)
3. Nazwa użytkownika – indywidualna nazwa użytkownika przypisana do danego Konta; Profil Użytkownika jest dostępny pod adresem http://www.imprezeo.pl/[nazwa_użytkownika]
4. Osoba – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
5. Portal, Imprezeo.pl – portal społecznościowy dostępny pod adresem http://www.imprezeo.pl.
6. Profil – Strona będąca wizytówką pojedynczego Użytkownika w portalu; udostępnia między innymi jego dane personalne, zdjęcia, filmy i informacje o znajomych.
7. Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący określenie warunków korzystania i funkcjonowania Portalu.
8. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca, zdolność do czynności prawnych, która założyła Konto w Portalu (zarejestrowała się) po akceptacji Regulaminu. W Portalu mogą zarejestrować się również osoby małoletnie po uzyskaniu zgody prawnego opiekuna.
9. Wiadomość – wiadomość wysyłana między zarejestrowanymi użytkownikami portalu.

§3.
DOSTĘP DO PORTALU

1. Dostęp do Portalu jest możliwy po utworzeniu indywidualnego Konta Użytkownika.
2. Warunkami technicznymi dostępu do Portalu są: a. możliwość podłączenia do sieci Internet; b. program umożliwiający przeglądanie stron internetowych akceptujący pliki cookies oraz wywoływanie skryptów javascript; c. poprawny adres email.

§4.
UCZESTNICTWO W PORTALU

1. Uczestnikami Portalu są jego Użytkownicy.
2. Rejestracji do Portalu dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem http://www.imprezeo.pl/signup oraz potwierdzenie faktu rejestracji poprzez kliknięcie linku znajdującego się w mailu wysłanym w wyniku rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony w momencie dokonania rejestracji.
3. Uczestnikami Portalu mogą być tylko rzeczywiste Osoby.
4. Każda Osoba może zarejestrować się tylko 1 raz.
5. Rejestrując się każda Osoba ma obowiązek podania zgodnych z prawdą informacji: imię i nazwisko, miejscowość, płeć, data urodzenia.
6. Wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Administratora w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.
7. Uczestnik Portalu wyraża zgodę na publikację i wykorzystanie jego wizerunku w Portalu, w szczególności dotyczy to danych osobowych, przesyłanych zdjęć, filmów oraz komentarzy.
8. Uczestnik Portalu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji i powiadomień systemowych wysyłanych na jego konto email.
9. Uczestnik Portalu oświadcza, że wszelkie dane osobowe, zdjęcia oraz filmy, które umieszcza w Portalu, na których widnieje wizerunek osób trzecich zostały zamieszczone w portalu legalnie, dobrowolnie oraz za zgodą tych osób.

§5.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.).
2. Dane osobowe wysłane w formularzu rejestracyjnym posłużą Administratorowi do zapewnienia jak największej jakości świadczonych usług.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych Użytkownika.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wymaganych zezwoleń lub zgód osób trzecich na publikację ich wizerunku w Portalu, w szczególności ich danych osobowych oraz zdjęć i filmów z ich udziałem.
5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do ich poprawienia i żądania usunięcia.
6. Użytkownik ma obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych tak aby ich stan w Portalu był zgodny ze stanem faktycznym.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy z Użytkownikiem bez podawania przyczyny.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez podawania przyczyny.
10. Administrator może ujawnić dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

§6.
KORZYSTANIE Z PORTALU

1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Portalu i jego zawartości zgodnie z obowiązującymi, polskimi oraz międzynarodowymi przepisami prawa, normami społecznymi i moralnymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu; użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a. nie umieszczania materiałów erotycznych bądź pornograficznych, treści podżegających do nienawiści, dyskryminacji rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc;
b. nie używania słów uznawanych powszechnie za obelżywe;
c. nie umieszczanie materiałów naruszających prawa osób trzecich – nie umieszczanie danych osobowych, zdjęć i filmów przedstawiających lub odnoszących się do osób trzecich bez ich uprzedniej zgody;
d. nie umieszczania materiałów (w szczególności zdjęć i filmów) naruszających autorskie prawa majątkowe osób trzecich;
e. nie umieszczania reklam innych portali internetowych;
f. nie umieszczania na stronie odnośników do witryn znajdujących się na innym serwerze, a będących dystrybutorem treści zabronionych przez prawo lub niniejszy regulamin;
g. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych Administratora oraz innych Użytkowników i Osób;
h. powstrzymania się od kopiowania jakichkolwiek materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w celu ich przetwarzania, udostępniania i w każdym innym celu – w szczególności danych osobowych Użytkowników, ich zdjęć i filmów;
i. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogą zakłócić funkcjonowanie serwera lub Portalu lub uniemożliwić innym Użytkownikom dostęp do portalu;
j. nie podejmowania działań, które mogą przynieść szkodę Administratorowi, Użytkownikom lub innym Osobom.

2. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Niedozwolone jest korzystanie z Kont innych Osób lub udostępnianie innym Osobom swojego Konta.

3. Użytkownik wyraża zgodę na dostęp do swojego wizerunku i materiałów umieszczanych w Portalu, w szczególności do danych osobowych, zdjęć i filmów, innych Użytkowników oraz Administratora. W przypadku umieszczania w portalu materiałów mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania tych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Portalu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Portalu oraz usunięcia z Portalu.

4. Zabrania się rozsyłania spamu, informacji handlowej oraz reklam za pomocą systemu Wiadomości lub w komentarzach; niedozwolona jest jakakolwiek działalność komercyjna, reklamowa oraz promocyjna.

5. Zabrania się działań mających na celu destabilizację funkcjonowania Portalu lub usunięcie danych z Portalu poprzez uszkodzenie w szczególności sprzętu, oprogramowania lub bazy danych.

6. Zabrania się automatycznego przeglądania zawartości Portalu poprzez specjalnie spreparowane oprogramowanie działające na zasadzie robota internetowego (tzw. crawler) z wyjątkiem przeglądania przez wyszukiwarki na potrzeby indeksacji treści.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a. natychmiastowego usunięcia komentarzy, zdjęć i filmów oraz jakichkolwiek treści umieszczonych przez Użytkownika bez uprzedzenia w wypadku gdy treści te naruszają Regulamin;
b. zablokowania Konta Użytkownika jeśli ten naruszy postanowienia Regulaminu;
c. zablokowania Konta Użytkownika jeśli ten działa na szkodę Portalu;
d. usunięcia w sytuacjach wyjątkowych wszelkich zasobów znajdujących się na serwerach Administratora;
e. całkowitego zaprzestania świadczenia usług przez Portal Imprezeo.pl;
f. zmiany niniejszego Regulaminu; przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy z Administratorem Portalu w każdym momencie;

8. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy Regulamin, ale zostaną przez Administratora uznane za niepożądane, Administrator może zawiadomić Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o tym fakcie, z poleceniem zaprzestania podejmowania wymienionych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do polecenia Administratora, będzie to traktowane jak naruszenie Regulaminu.

9. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, utworzenie nowego Konta jest możliwe tylko za zgodą Administratora.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania niektórych usług związanych z Portalem bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

11. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w Portalu.

12. Zarówno Użytkownik jak i Administrator mają prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, bez podawania przyczyny.

13. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika następuje po przejściu procedury usunięcia Konta dostępnej pod adresem http://www.imprezeo.pl/i/remove_account/.

§7.
PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. treść danych zamieszczanych w Portalu przez jej Użytkowników;
b. jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane korzystaniem z Portalu;
c. sposób, w jaki Konta będą wykorzystywane przez Użytkowników;
d. zawartość przesyłanych Wiadomości do Użytkowników, całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość listów ponosi Użytkownik Konta, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem;
e. skutki wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
f. przerwy w funkcjonowaniu Portalu, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, aktualizacje oprogramowania) lub niezależnych od Administratora;
g. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora;
h. szkody spowodowane z powodu awarii sieci energetycznej lub łącz operatorów sieci teleinformatycznych;
i. niemożność zalogowania się w Portalu, spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią operatora sieci telefonicznej lub energetycznej, złą konfiguracją oprogramowania Użytkownika;
j. skutki dostępu osób nieuprawnionych, spowodowane przez osoby znające hasło, lub które hasło złamały;
k. nieprawidłowe działanie usług indywidualizowanych w wypadku nieaktualnych danych osobowych;
l. utratę danych, zniszczenie sprzętu lub innych dóbr w następstwie informacji zamieszczonych w Portalu przez Użytkowników.

2. Portal może udostępniać swoim Użytkownikom usługi wykonywane bezpośrednio przez inne podmioty. W takim wypadku Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wywiązanie się przez te podmioty z obowiązku wykonania przez nie usług, które zamówił Użytkownik.

§8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator Portalu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w chwili ich opublikowania na stronie http://www.imprezeo.pl/i/terms_and_privacy.